Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci Moravské Sázavy pod Rychnovským vrchem

Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci Moravské Sázavy pod Rychnovským vrchem

Neschváleno: -51 hlasů

Popis návrhu slovy autora:

Jedná se o rozpracovaný projekt revitalizace Moravské Sázavy, Lubnického potoka a Rychnovského potoka v prostoru mezi obcemi Rychnov na Moravě a Třebařov. Projekt připravuje spolek Jezerní hora, z.s. Jeho realizace bude mít velký význam, jak pro jižní část území ORP Lanškroun, tak pro samotné město Lanškroun především v době, kdy je třeba přizpůsobovat krajinu klimatickým změnám, které způsobují stále větší časové a místní nerovnoměrné rozložení srážek. S tím souvisí stále častěji vyskytující se sucho. Konkrétně se jedná o další dílčí zlepšení mikroklimatu a obnovu narušeného koloběhu vody v přírodě, čímž také dojde ke snížení efektu srážkového stínu v oblasti lanškrounska. V rámci realizace projektu také dojde k výraznému zvýšení biodiverzity krajiny a vzniku zajímavého území pro relaxaci a odpočinek.


Informace spolku Jezerní hora, z.s.
Spolek Jezerní hora, z.s. (dále také „náš spolek“) je ekologickým spolkem, který vznikl na jaře roku 2017. Neřadíme se do skupiny „ekologických“ spolků, které své zájmy prosazují silou a nátlakovými akcemi, jako je poutání se ke stromům, bránění vjezdu do areálů společností apod. Víme, že jsme součástí plně rozvíjející se civilizace. Našim zájmem je rozvoj civilizace usměrňovat způsobem komunikace, upozorňováním na problémy a předkládáním alternativních řešení, tak, aby rozvoj společnosti byl trvale udržitelný. O problémech naší společnosti nejednáme pouze v teoretické rovině, ale v maximální míře přikládáme ruku k dílu.
Největší snahou našeho spolku je revitalizace krajiny. Krajiny, kterou člověk pro své účely nejprve pozměnil k obrazu svému, avšak později z důvodu nedosažení předpokládaného stavu nebo cíle, od původního záměru upustil, aniž by provedl kroky k opětovnému uvedení krajiny do přírodě blízkého stavu, nebo úpravou došlo k tak významnému poškození ekosystému, že náprava je více jak žádoucí. Většinou se jedná o říční a potoční nivy a mokřady, které byly v minulosti, ponejvíce za účelem získání zemědělské půdy odvodněny, vysušeny a rozorány, a jejich vodní toky napřímeny a zahloubeny. U mnoha lokalit se však ukázalo, že provedená opatření jsou pouze dočasná, že údržba odvodňovacích systémů je příliš nákladná, a že výnosy plodin zdaleka nedosahují požadovaného množství a kvality.
V posledních letech na vlastní kůži pociťujeme dopad těchto nevhodných opatření, majících výrazný vliv na cyklus vody v krajině. Mokřady, lužní louky a porosty a mělká potoční a říční koryta klikatící se krajinou, s množstvím tůní a slepých ramen jsou nejvýznamnějším typem krajiny, bránícím zhoršování povodňových stavů a uchovávajícím vodu v krajině. A jelikož jsme naši krajinu o tento její typ připravili, naplno v posledních letech pociťujeme následky suchého období, které velkou část evropského kontinentu zasáhlo. A právě na obnovu této krajiny se náš spolek ponejvíce soustředí.
Našim prvním velkým projektem je revitalizace nivy Moravské Sázavy v prostoru pod Rychnovským vrchem (dále jen „revitalizace Moravské Sázavy pod Rychnovským vrchem“), přímo navazujícím na již revitalizované území suché retenční nádrže Žichlínský poldr. V rámci revitalizace Moravské Sázavy pod Rychnovským vrchem by mělo dojít k opětovnému vyzdvižení a rozvolnění všech vodních toků v daném území tak, jak je patrné v přiložené situaci. V případě zájmů všech zúčastněných na daném projektu, se kterými již bylo započato projednávání pozemkových náležitostí, by mělo dále dojít k vytvoření četných slepých ramen, tůní, vodních a mokřadních ploch, a celé území by se proměnilo ve funkční lužní krajinu plnou vody a zeleně, mající kladný vliv na lokální mikroklima v širším rozsahu. Toto opatření nepřinese pouze zlepšení stavu vody v naší krajině, ale také dojde k rozvoji její druhové rozmanitosti. Vedlejší prvky a podružné činnosti by se také v budoucnu mohli stát lákadlem pro turisty, čímž revitalizace území by pro oblast Lanškrounska a Moravskotřebovska mohla znamenat zvýšení potenciál v rámci turistického ruchu.
Revitalizace nivy Moravské Sázavy pod Rychnovským vrchem je našim prvním projektem takového rozsahu. Na realizaci záměru lze získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí a dalších složek. Zpracování projektu a samotná realizace bude vyžadovat nemalé investice, které budou následně, v případě přiznání dotace, propláceny. Celý záměr projednáváme s Agenturou ochrany přírody a krajiny, se sídlem v Pardubicích. Na základě uvedených jednání víme, že záměr má vysoký potenciál pro získání dotace.
Nyní jsme ve fázi, kdy sháníme partnery pro realizaci našeho záměru. Ve věci samotné realizace záměru by nebylo problém finančního partnera získat, neboť realizace je přímo závislá na přiznání dotace a je jistota navrácení proinvestovaných financí. Pro získání dotace je nutné mimo jiných předložit projekt záměru, který je prakticky hotov a jeho předání spolku je závislé na jeho úhradě. Náklady na projekt činí 370.000. Náš spolek zdaleka nemá dostatečné příjmy, aby mohl projekt zainventovat.

Hodnota projektu: 370.000 Kč