Navrhování projektů

Projekt smí navrhnout kterýkoliv občan města Lanškroun bez ohledu na věk nebo zapsaný spolek se sídlem v Lanškrouně.

Předmětem návrhu mohou být projekty investičního charakteru (tzv. „tvrdé“ projekty) i projekty neinvestiční (tzv. „měkké“ projekty).

Maximální hodnota navrhovaných projektů může být 500 000 Kč, minimální hodnota není stanovena.

Kritéria přijatelnosti návrhu:

  • návrh musí mít přínos pro město a jeho občany a musí být přístupný a využitelný všemi občany města,
  • projekt musí být realizován na veřejně přístupném místě,
  • investiční projekty musí být realizovány na pozemcích města,
  • projekt musí být proveditelný, tj. jeho realizace nesmí odporovat zákonům, územnímu plánu, strategickému plánu a dalším rozvojovým koncepcím,
  • projekt nesměřuje do bytového fondu města, do bytových objektů jiných vlastníků ani do objektů příspěvkových organizací města,
  • projekt nebude generovat roční provozní náklady přesahující 10 % jeho pořizovací ceny,
  • veškeré příjmy generované projektem budou náležet do rozpočtu obce,
  • u neinvestičních projektů bude realizátorem navrhovatel.

Návrhy jsou podávány prostřednictvím elektronického formuláře zde.

Termín pro podávání návrhů je od 1. dubna do 31. května.